Vandtryk og forsyning

Oksby og Ho vandværk arbejder hele tiden på at opretholde et godt tryk i ledningsnettet, samt en sikker forsyning til den enkelte forbruger. Skulle dette af en eller anden årsag ikke lykkedes i en periode så gælder følgende retningslinjer:

1. Vandforsyningen skal til enhver tid tilstræbe at opretholde tilfredsstillende forsyningsforhold, men har dog ingen pligt
til at holde noget mindste tryk i vandledningsnettet ud for de enkelte forbrugere.

2. Ved aflukning af vandledninger vil der normalt blive givet  ejerne eller deres repræsentanter et rimeligt varsel, men  vandforsyningen kan ved ledningsbrud og andre særlige forhold foretage aflukninger uden varsel.

3. Enhver forbruger må, uden at have krav på erstatning, underkaste sig de ulemper, der måtte opstå ved svigtende levering
som følge af ledningsbrud, strømsvigt eller anden force majeure eller som følge af ledningslukninger, reparationer og udskylning
af ledninger m.m.

4. Vandforsyningen kan, uden at der gøres krav på erstatning herfor, træffe bestemmelse om indskrænkning af vandforbruget eller visse dele af det, når den finder, at vandværkets drift eller hensynet til vandforekomsterne gør det nødvendigt, herunder 
indskrænkninger med hensyn til vanding i tørkeperioder. Myndighederne kan pålægge vandforsyningen at træffe en sådan bestemmelse.

Vandforsyningsregulativet af 21 juni 2016 fra Varde Kommune.